Pracownik sezonowy z Ukrainy dobry wybór dla rolnictwa

Pracownik sezonowy z Ukrainy dobry wybór dla rolnictwa

2018-02-08

W roku 2017 rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zasad zatrudnienia cudzoziemców, także do prac sezonowych w rolnictwie. Ustawa weszła w życie z początkiem roku bieżącego. Temat jest o tyle istotne dla rolników, że jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do prac sezonowych w rolnictwie aktualnie brakuje przeszło pół miliona pracowników. Tak więc z braku rąk do pracy wśród rodaków, rolnicy muszą starać się o zatrudnienie cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy. Według przeprowadzonych badań resortu pracy w rolnictwie co roku pracuje ok. 350 tys. obywateli z państw trzecich.


W roku 2017 rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zasad zatrudnienia cudzoziemców, także do prac sezonowych w rolnictwie. Ustawa weszła w życie z początkiem roku bieżącego. Temat jest o tyle istotne dla rolników, że jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do prac sezonowych w rolnictwie aktualnie brakuje przeszło pół miliona pracowników. Tak więc z braku rąk do pracy wśród rodaków, rolnicy muszą starać się o zatrudnienie cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy. Według przeprowadzonych badań resortu pracy w rolnictwie co roku pracuje ok. 350 tys. obywateli z państw trzecich.


Wprowadzona ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnego w sprawie warunków wjazdu oraz pobytu cudzoziemców w celu ich zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Dyrektywa dotyczyć ma głównie obywateli takich państw jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i właśnie Ukraina.
Ustawa obejmuje zmiany dotyczące wydłużenia możliwości pracy sezonowej z 6 do 9 miesięcy. Zupełnie odmienną kwestią jest zatrudnienie na okres 3 lat. Uwzględnione zostały również postulaty społeczne obejmujące wykonywanie pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia w 2018 roku. Rolnik nie jest również zobowiązany zgłaszać do starostwa powierzenia cudzoziemcowi innej pracy niż sezonowa pod warunkiem, że nie jest ona wykonywana dłużej niż 30 dni. Poza tym zezwolenia na pracę sezonową wydawane będą dla określonych podklas działalności według klasyfikacji PKD. Dla rolnictwa będzie to przede wszystkim praca przy uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt, łowiectwie, włączając w to także działalność usługową oraz działalności opierające się na zakwaterowaniu i usługami gastronomicznymi. W rolnictwie cudzoziemcy będą mogli wykonywać pracę obejmującą głównie pomoc przy produkcji roślinnej, chowie zwierząt gospodarskich oraz działalność usługową następującą po zbiorach i obróbce nasiona dla celów rozmnażania roślin.


Przy wyborze pracowników do prac sezonowych dokonuje się dokładnej selekcji pod względem ich kwalifikacji zawodowych i predyspozycji. Dlatego też do prac sezonowych najczęściej rekrutuje się pracowników będących obywatelami między innymi Ukrainy. Ma na to wpływ wiele kluczowych czynników, przede wszystkim szybkość i łatwość zatrudnienia opierająca się o sześciomiesięczne oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemnców wynikające z nowelizacji ustawy w tej dziedzinie. Ponadto na korzyść zatrudnienia pracowników z Ukrainy wpływają również dobra znajomość języka polskiego, wieloletnia tradycja przyjazdów do Polski oraz wysoka motywacja i efektywność pracy.


Zgodnie z nową ustawą, na rolników również nałożonych zostanie kilka obowiązków, które zobligowani są wypełnić. Przede wszystkim rolnik zatrudniający pracownika sezonowego z krajów trzecich musi im zapewnić taką samą ochronę ubezpieczeniową, jak w przypadku zatrudniania Polaków, a chodzi głównie o ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Ponadto konieczne jest zapewnienie pracownikowi z Ukrainy zakwaterowania, a co za tym idzie rolnik zobowiązany jest przekazać informacje o adresie pod którym przebywać będzie cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy lub agencji pracy tymczasowej.
 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktulnościami gdzie będziemy przedstawiać nie tylko tematykę dotyczącą pracowników z Ukrainy. Będziemy się starać umieszczać nowe informację odnośnie pracowników z zagranicy oraz sytuację na rynku pracy.

Regulamin plików cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

APT MORGANA Sp. z o.o.

z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 12

e-mail: w.galkowski@aptmorgana.pl, tel. +48 794 477 177

Inspektora Ochrony Danych:

Nie powołano

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będę przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.